Huong Pho, Ha Tinh - Hương Phố

Ga Huong Pho, tt. Huong Khe, Huong Khe, Ha Tinh, Vietnam

المغادرون - 19:24

المنشأ الوجهة المغادرون الوصول
Huong Pho, Ha Tinh نام دينه 00:12 06:14
Huong Pho, Ha Tinh نام دينه 00:12 06:14
Huong Pho, Ha Tinh نام دينه 00:12 06:14
Huong Pho, Ha Tinh ديو تري, بِنْه دِنْه 00:15 15:40
Huong Pho, Ha Tinh ديو تري, بِنْه دِنْه 00:15 15:40
Huong Pho, Ha Tinh ديو تري, بِنْه دِنْه 00:15 15:40
Huong Pho, Ha Tinh دونج هوي 05:02 07:43
Huong Pho, Ha Tinh بيين هوا, دونج ناي 05:02 05:42
Huong Pho, Ha Tinh هوي 05:02 10:45
Huong Pho, Ha Tinh دونج هوي 05:02 07:43
Huong Pho, Ha Tinh ثاب شام, نها ترانج 05:02 00:20
Huong Pho, Ha Tinh هوي 05:02 10:45
Huong Pho, Ha Tinh هو تشي وينه 05:02 06:30
Huong Pho, Ha Tinh هوي 05:02 10:45
Huong Pho, Ha Tinh هو تشي وينه 05:02 06:30
Huong Pho, Ha Tinh هوي 05:02 10:45
Huong Pho, Ha Tinh نها ترانج 05:02 22:45
Huong Pho, Ha Tinh دونج هوي 05:02 07:43
Huong Pho, Ha Tinh دونغ ها, كوانغ تري 05:02 09:32
Huong Pho, Ha Tinh بيين هوا, دونج ناي 05:02 05:42
Huong Pho, Ha Tinh نها ترانج 05:02 22:45
Huong Pho, Ha Tinh بيين هوا, دونج ناي 05:02 05:42
Huong Pho, Ha Tinh نها ترانج 05:02 22:45
Huong Pho, Ha Tinh نها ترانج 05:02 22:45
Huong Pho, Ha Tinh دا نانج 05:02 13:23
Huong Pho, Ha Tinh ثاب شام, نها ترانج 05:02 00:20
Huong Pho, Ha Tinh هو تشي وينه 05:02 06:30
Huong Pho, Ha Tinh ثاب شام, نها ترانج 05:02 00:20
Huong Pho, Ha Tinh ديو تري, بِنْه دِنْه 05:13 19:10
Huong Pho, Ha Tinh ديو تري, بِنْه دِنْه 05:13 19:10
Huong Pho, Ha Tinh دا نانج 05:13 13:36
Huong Pho, Ha Tinh ديو تري, بِنْه دِنْه 05:13 19:10
Huong Pho, Ha Tinh دا نانج 05:13 13:36
Huong Pho, Ha Tinh دا نانج 05:13 13:36
Huong Pho, Ha Tinh كوانغ نغاي 05:14 15:58
Huong Pho, Ha Tinh كوانغ نغاي 05:14 15:58
Huong Pho, Ha Tinh كوانغ نغاي 05:14 15:58
Huong Pho, Ha Tinh كوانغ نغاي 05:14 15:58
Huong Pho, Ha Tinh هو تشي وينه 05:14 05:45
Huong Pho, Ha Tinh تام كاي, كوانج نام 05:14 14:55
Huong Pho, Ha Tinh بنه ثوان 05:14 02:31
Huong Pho, Ha Tinh بنه ثوان 05:14 02:31
Huong Pho, Ha Tinh دونغ ها, كوانغ تري 05:14 09:34
Huong Pho, Ha Tinh بنه ثوان 05:14 02:31
Huong Pho, Ha Tinh تام كاي, كوانج نام 05:14 14:55
Huong Pho, Ha Tinh دونغ ها, كوانغ تري 05:14 09:34
Huong Pho, Ha Tinh بنه ثوان 05:14 02:31
Huong Pho, Ha Tinh دونغ ها, كوانغ تري 05:14 09:34
Huong Pho, Ha Tinh تام كاي, كوانج نام 05:14 14:55
Huong Pho, Ha Tinh نينه بينه 08:17 13:34
Huong Pho, Ha Tinh نام دينه 10:23 17:05
Huong Pho, Ha Tinh نام دينه 10:23 17:05
Huong Pho, Ha Tinh نام دينه 10:23 17:05
Huong Pho, Ha Tinh Phu Ly, Ha Nam 10:40 18:19
Huong Pho, Ha Tinh Phu Ly, Ha Nam 10:40 18:19
Huong Pho, Ha Tinh Phu Ly, Ha Nam 10:40 18:19
Huong Pho, Ha Tinh نينه بينه 10:43 16:27
Huong Pho, Ha Tinh نينه بينه 10:43 16:27
Huong Pho, Ha Tinh هانوي 10:43 19:12
Huong Pho, Ha Tinh هانوي 10:43 19:12
Huong Pho, Ha Tinh هانوي 10:43 19:12
Huong Pho, Ha Tinh Phu Ly, Ha Nam 11:07 18:20
Huong Pho, Ha Tinh Phu Ly, Ha Nam 11:07 18:20
Huong Pho, Ha Tinh Phu Ly, Ha Nam 11:07 18:20
Huong Pho, Ha Tinh نينه بينه 11:22 16:53
Huong Pho, Ha Tinh Phu Ly, Ha Nam 11:22 18:04
Huong Pho, Ha Tinh بنه ثوان 13:26 12:50
Huong Pho, Ha Tinh كوانغ نغاي 13:26 01:13
Huong Pho, Ha Tinh بنه ثوان 13:26 12:50
Huong Pho, Ha Tinh بنه ثوان 13:26 12:50
Huong Pho, Ha Tinh كوانغ نغاي 13:26 01:13
Huong Pho, Ha Tinh كوانغ نغاي 13:26 01:13
Huong Pho, Ha Tinh دا نانج 13:30 23:00
Huong Pho, Ha Tinh هوي 13:30 20:22
Huong Pho, Ha Tinh دا نانج 13:30 23:00
Huong Pho, Ha Tinh دا نانج 13:30 23:00
Huong Pho, Ha Tinh هوي 13:30 20:22
Huong Pho, Ha Tinh هوي 13:30 20:22
Huong Pho, Ha Tinh هو تشي وينه 13:45 17:58
Huong Pho, Ha Tinh دونج هوي 13:45 16:35
Huong Pho, Ha Tinh بيين هوا, دونج ناي 13:45 17:10
Huong Pho, Ha Tinh مينه لي, كوانغ بينه 13:45 15:46
Huong Pho, Ha Tinh دونج هوي 13:45 16:35
Huong Pho, Ha Tinh نها ترانج 13:45 09:47
Huong Pho, Ha Tinh دونج هوي 13:45 16:35
Huong Pho, Ha Tinh نها ترانج 13:45 09:47
Huong Pho, Ha Tinh نها ترانج 13:45 09:47
Huong Pho, Ha Tinh بيين هوا, دونج ناي 13:45 17:10
Huong Pho, Ha Tinh لونغ خانه, دونج ناي 13:59 17:50
Huong Pho, Ha Tinh تام كاي, كوانج نام 13:59 01:15
Huong Pho, Ha Tinh تام كاي, كوانج نام 13:59 01:15
Huong Pho, Ha Tinh ثاب شام, نها ترانج 13:59 12:50
Huong Pho, Ha Tinh هو تشي وينه 13:59 20:02
Huong Pho, Ha Tinh ثاب شام, نها ترانج 13:59 12:50
Huong Pho, Ha Tinh ثاب شام, نها ترانج 13:59 12:50
Huong Pho, Ha Tinh نينه هوا, نها ترانج 13:59 10:07
Huong Pho, Ha Tinh نينه هوا, نها ترانج 13:59 10:07
Huong Pho, Ha Tinh نينه هوا, نها ترانج 13:59 10:07
Huong Pho, Ha Tinh هو تشي وينه 13:59 20:02
Huong Pho, Ha Tinh لونغ خانه, دونج ناي 13:59 17:50

أقرب المحطات

نوع الاسم كم
القطار Chu Le, Ha Tinh 6.0
القطار Phuc Trach, Ha Tinh 9.5
القطار Thanh Luyen, Ha Tinh 16.1
القطار La Khe, Ha Tinh 17.7
القطار Phuong Mo, Ha Tinh 20.4